Samråd gällande detaljplan för nya skolan i Kyrksten

Detaljplanearbete inför byggnation av ny skola i Kyrksten har startat för fastigheten Alkvettern 2:96 . Handlingar finns nu utställda här på kommunens hemsida och i Storfors kommunhus under perioden 2022-05-30 och 2022-07-11.

Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet omfattar sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen. Efter plansamrådet sammanställs synpunkterna och kommunen tar ställning till hur man går vidare med planförslaget.

Skolan ska uppföras på del av Storfors kommuns fastighet Alkvettern 2:96, på en tomt som idag i huvudsak används som idrottsplats och förskola. Planområdet planläggs så att fastigheten fortsatt både kan inrymma idrottsändamål och skolverksamhet.

Gå till sida med alla planhandlingar i samrådet

Text och foto: Eva Wiklund