Familjens jurist svarar i juni

familjejuristen_huvud-282x72

Många frågeställningar som kommer in till mig kretsar kring bodelning, när, varför och hur skall den göras. Här tas några av dessa frågeställningar upp. Min rekommendation är att alltid konsultera jurist vid en bodelning.

Vid vilka situationer måste man göra en bodelning?

Bodelning skall göras när ett samboförhållande eller äktenskapsförhållande upphör. Detta innebär att så skall göras antingen vid separation eller vid skilsmässa. Även vid ett dödsfall upphör ett förhållande och av den anledningen skall det även då göras en bodelning.
Dock skall ingen bodelning ske då ett samboförhållande avslutas genom att parterna ingår äktenskap med varandra.

Varför skall man göra en bodelning?

Bodelningen är till för att avsluta gemensamma egendomsförhållanden och fördela egendomen mellan parterna.
Om man inte gjort en bodelning och ena parten avlider kan det i samband med boupptecknings-förrättningen bli aktuellt att ta upp frågan om den tidigare partnern har något anspråk i döds-boet. Om frågan skall tas upp är beroende av hur lång tid som passerat från det att förhållandet upphörde till dess dödsfallet inträffar.

Vad ingår i en bodelning?

I en bodelning mellan sambor ingår gemensamt införskaffad permanentbostad och bohag som införskaffats inför eller under samboförhållandet. Detta under förutsättning att man inte upprättat ett samboavtal som begränsar eller utesluter bodelning.
I en bodelning mellan äkta makar ingår all egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom kan ha blivit sådan genom äktenskapsförord som makarna upprättat, genom föreskrift i gåvobrev, genom föreskrift i testamente eller genom föreskrift i försäkringsvillkor. Det finns speciella regler som reglerar bl. a pensionsförsäkringar och här kan huvudregeln sägas innebära att försäkringar man själv kan styra över, d v s privata pensionsförsäkringar, ingår i bodelningen. Härav följer enligt huvudregeln att försäkringar man själv inte kan styra över, d v s tjänste-pensioner, inte ingår i bodelningen.

Hur gör man en bodelning?

En bodelning är ett civilrättsligt avtal. Detta innebär att kommer man överens så får man bodela hur man vill. Detta medför att om parterna vid upphörande av ett samboförhållande vill fördela annan egendom än den som är samboegendom, samägd egendom, kan man ta in även denna i bodelningen.
Bodelningen bör upprättas skriftligen och undertecknas av båda parterna. Om en av parterna lottläggs en fastighet måste bodelningen vara skriftlig eftersom bodelningsavtalet är underlag för ändring av lagfart.
Är man inte överens kan en eller båda parterna begära att tingsrätten förordnar en bodelnings-förrättare. Denna har som sista utväg befogenhet att besluta om en tvångsbodelning.

När i tiden måste en bodelning göras?

Vid upphörande av samboförhållandet måste ena parten begära bodelning inom ett år efter det att förhållandet upphörde.
Vid skilsmässa måste ena maken begära bodelning inom ca 20 – 22 år. Det finns ingen bortre gräns angiven i lagtext men efter vad som utbildats i rättspraxis så går gränsen vid ca 20 – 22 år och är då beroende av olika omständigheter.

Leave a Reply