Familjejuristen svarar juni 2015

Katarina Nordin Jur. kand.

familjejuristen_huvud

Fråga; Om vi inte hinner skriva testamente vad händer då?

Svar; Var och en bör gå igenom sina förhållanden och förutsättningar och fundera om man behöver ett testamente eller inte. Vill man att fördelning av arvet skall ske enligt gällande lag behöver inte något testamente upprättas. Vill man t ex att efterlevande maka skall ärva istället för särkullbarn, att barnbarn skall ärva istället för barnen, sambon skall ärva, att en ideell organisation skall få ett bestämt belopp eller en del arvet eller att arvet skall utgöra enskild egendom för testamentstagaren måste man upprätta ett testamente. Om något testamente inte finns vid ett dödsfall förordnar Ärvdabalken om arvsordningen. I första hand ärver barn, förutsatt att den avlidne inte fortfarande är gift med barnens andre förälder, i andra hand ärver föräldrar och om dessa är avlidna sedan tidigare syskon. Om någon av dessa avlidit träder deras barn in i stället. I tredje hand ärver mor- och farföräldrar den avlidne och om dessa är avlidna är det morbröder, mostrar, farbröder och fastrar som erhåller arvet. Om man inte efterlämnar några arvingar tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna Arvsfonden. Dess uppgift är att finansiera projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Många gånger har en person tankar att upprätta ett testamente men det blir inte av. Om en person känner att den inte hinner upprätta ett testamente kan den lämna ett nödtestamente. Detta lämnas muntligen till två vittnen. Vittnena nedtecknar viljeyttringen och lämnar information om situationen då den lämnades. Om personen ifråga avlider är detta ett giltigt testamente. Går mer än tre månader innan dödsfallet inträffar gäller inte nödtestamentet. Lagstiftaren anser att under en period om tre månader kan personen upprätta ett formellt korrekt testamente. Så, det som händer om man inte hinner skriva ett testamente är att de legala arvingarna ärver den avlidnes hela kvarlåtenskap.

Kontakta gärna en jurist för att diskutera förhållanden och förutsättningar för att finna ut om just du behöver upprätta ett testamente.

Leave a Reply