Jobbar för ett mer hållbart Karlskoga

För Karlskoga Energi & Miljö är hållbarhetsfrågorna centrala. Med målet att bli Sveriges mest hållbara företag arbetar man för att på både kort och lång sikt bygga en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar verksamhet.

– Allt vi gör ska gå mot att bli mer hållbart, säger David Ranström, hållbarhetschef på Karlskoga Energi & Miljö.

När man pratar om hållbarhet kommer miljöfrågorna av uppenbara skäl i fokus. David Ranström påpekar dock att hållbarhet även handlar om det mänskliga och det sociala, varför man även vill bidra med ett samhällsengagemang där man på olika vis stöttar lokalsamhället.

– Vårt uppdrag är att finnas till för invånarna i Karlskoga, säger han, vi vill bidra till att Karlskoga blir en friskare, renare och bättre stad.

Han medger att huruvida man blir Sveriges mest hållbara företag är svårt att mäta, men att det är den vision man jobbar mot och att man för att göra målsättningen mer greppbar har man brutit ner det i fyra strategiska mål:

David Ranström, hållbarhetschef på Karlskoga Energi & Miljö
  • Minska användningen av resurser med 30% till 2030
  • Erbjuda obegränsad kapacitet utan avbrott i sina nät 2040
  • Netto noll utsläpp av växthusgaser senast 2040
  • Avsätta 1% av koncernens omsättning till en innovationsfond

När det kommer till växthusgaser är Kraftvärmeverket den största källan till utsläpp, och där har man tack vare de investeringar man gjort bara under de senaste åren lyckats halvera mängden koldioxid man släpper ut.

– Den CO₂ som återstår kommer från plast i avfallet, och det är en utmaning att få bort då mycket av plasten är svår att återvinna, säger David och berättar att man bland annat tittar på tekniker för koldioxidinfångning som en del av lösningen.

Tanken på det cirkulära är en viktigt, och för en utomstående betraktare blir det kanske allra tydligast kring arbetet med avfallshantering. Det som kan återvinnas återvinns, matavfallet blir till biogas, det som återstår efter rötningen blir till gödsel. Avfallet blir, som David uttrycker det, en resurs man återanvänder.

– I sista skedet förbränner vi, men då gör vi fjärrvärme och ånga av det.

Man arbetar med tioårsplaner och framöver väntar investeringar inom alla koncernens nyttigheter. David lyfter exempelvis fram att det kommer göras investeringar i VA-nätet, miljöanpassning av vattenkraften, bygget av ett nytt råvattenintag till Karlskoga, förstärkningar av elnätet för att möta ett ökat behov av el, frågor kring digitalisering och AI, men också sådant som inte syns utåt som att anpassa sig till nya regelverk kring sådant som klimat- och hållbarhetsredovisningar.

– Vi vill alla ha en miljö vi kan leva i och vi ser att många är intresserade av de här frågorna, säger han. Miljöfrågan är en naturlig del av det mesta i dag och vi jobbar för ett mer hållbart Karlskoga.

Text och foto: Nicklas Remmegård

Foto: Karlskoga Energi & Miljö