Förslag på ny detaljplan för stationshuset i Filipstad 

Filipstads kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för stationshuset på Järnvägsgatan. Den nya detaljplanen ska möjliggöra andra verksamheter i byggnaden än vad nuvarande detaljplan tillåter, vilket är nödvändigt för att fastigheten ska kunna säljas.

Stationshuset i Filipstad, eller Filipstad Västra som det också kallats, står i dagsläget tomt. Trafikverket, som äger huset vars äldsta delar uppfördes redan på 1800-talet och byggdes på med en ytterligare våning tidigt 1900-tal, avser nu sälja byggnaden. Något som kräver att en ny detaljplan fastställs.

Lena Wahlgren, fysisk planerare på Filipstads kommun berättar att den nuvarande detaljplanen enbart gäller för trafikändamål, och att man därför fått uppdraget av trafikverket att upprätta en ny detaljplan.

Förutsatt att den nya detaljplanen vinner laga kraft kommer annan användning än trafikändamål tillåtas.
– Det kan till exempel vara café, restaurang, handel, kontor lager eller samlingslokal, säger Lena Wahlgren.

Hon påpekar även att den nya detaljplanen inte kommer tillåta verksamhet riktad mot barn eller övernattning. Detta då man gör bedömningen att stationshusets läge intill järnvägen med allt vad det innebär med hänsyn till exempelvis buller och säkerhet gör det olämpligt för den typen av verksamheter. Förskola, hotell eller bostäder är alltså inte aktuellt.

Förslaget på ny detaljplan är nu ute på samråd enligt plan- och bygglagen, vilket innebär att den som så önskar kan inkomma med synpunkter på förslaget.

Text: Nicklas Remmegård
Foto: Filipstad kommun