Ja till marköverlåtelse i Storfors kommunfullmäktige

Storfors kommunfullmäktige sa under vårens sista fullmäktigemöte ja till avtalet för marköverlåtelse till företaget ASG som vill bygga en konceptfabrik för fiskodling.

– Det känns väldigt positivt att KF tog det här beslutet så att företaget kan komma igång med satsningen, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Artikeln nedan är ett referat från kommunfullmäktige. Efter publiceringen kontaktade Stefan Larsson (m) Storfors kommunchef och ifrågasatte varför inte alla partier intervjuades efter beslutet. Sanningen är att inget parti intervjuades. Endast kommunalrådet fick, som företrädare för kommunen, frågan om hur det nu kändes när beslutet var fattat.

Hela den övriga artikeln nedan är ett referat från mötet där ALLA partiers åsikter sammanfattades. Någon med ”pratminus” framför åsikten, andra med sammanfattning. Eftersom Stefan Larsson kontaktade kommunchefen med kravet att bli citerad så har vi också ändrat i texten och gett just moderaten ett ”pratminus”. Dock är innehållet i princip detsamma.

I avtalet slår man fast att ASG får köpa del av mark vid norra industriområdet, en fastighet som ingår i detaljplan för Storfors 11:117 m fl. Företaget får köpa 42 000 kvm á 5 kronor vilket ger en köpeskilling på 210 000 kronor.

Kommunchef Johan Rosqvist föredrog ärendet och förklarade att man använt en mall som många andra kommuner använder i den här typen av överenskommelser. Med hjälp av två olika juristkompetenser har kommunen gjort justeringar för att standardavtalet ska passa just för den här affären. Företaget har å sina sida också använt egna jurister.

I det stora hela innebär avtalet att företaget får köpa marken. Man förbinder sig att skaffa bygglov och sätta igång bygget inom 30 månader. Kommunen bekostar en allmän väg in i området medan företaget bekostar alla anslutningsvägar på sin fastigheter. Bolaget ansöker om och bekostar anslutning till tekniska anläggningar avseende el, fiber och fjärrvärme vid behov av detta.

Kommunen bygger en sjövattenledning (över den kommunala marken) som helt och hållet bekostas av företaget vid driftsättning. Kommunchef Johan Rosqvist förklarar vad detta innebär:

– Vi behöver alltså inte starta bygget av ledningen förrän vi ser att anläggningen är under uppförande. Vi behöver då inte ligga ute med pengar onödigt längre och vi behöver heller inte riskera att det inte blir något, säger han.

I avtalet står också skrivet att kommunen genom ett separat avtal kan överlåta ansvaret för projektering och byggnation av sjövattenledning till bolaget som då själv bekostar åtgärden.

Stefan Larsson (m) yrkade på återremiss.

– Vi saknar två väsentliga saker. Det måste in en begäran om bankgaranti på det man ropar av. Det måste också in en skrivelse att projektet måste drivas i delar och delfaktureras, säger han.

Juhani Verkopäri (sd) yrkade också på återremiss och vill även han se en klausul om bankgaranti, samtidigt som han anser att det i avtalet borde skrivas att det i första hand är företaget själv som ska bygga sjövattenledningen.

Peter Högberg (v) yrkade på att godkänna kommunstyrelsens förslag om att sälja marken och godkänna avtalet.

– Vi ska göra allt vi kan för att få den här etableringen. Det här är ett välskrivet avtal som arbetats fram av jurister. Den stora risken om vi håller på och skjuter upp detta att vi inte får det här alls, säger han.

Socialdemokraterna och Storforsdemokraterna yrkade bifall till förslaget och hänvisade till Storfors framtid med den utveckling och de arbetstillfällen som en företagsetablering skulle innebära.

Beslutet blev slutligen bifall till förslaget och Sverigedemokraterna anmälde reservation.

För ett par veckor sedan fick ASG miljötillstånd för verksamheten av länsstyrelsen. I tillståndet står klart att företaget inte behöver leda sitt vatten via det kommunala reningsverket, varför den tidigare kostnaden för ett uppdaterat reningsverk fallit

Text och foto: Eva Wiklund