KS-ja till markanvisning för konceptfabrik

Storfors kommunstyrelsen sa under fredagen ja till markanvisning åt Arctic Sustainability Group AB, ASG, för en del av fastigheten Storfors 11:117.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut den 13 april.

Kommunchef Johan Rosqvist föredrog ärendet där en mindre del, 40 000 kvadratmeter, föreslås säljas till ASG för priset
200 000 kronor. Detta utifrån den värdering som av Svefa, ett rikstäckande företag med 60 fastighetsvärderare och analytiker, gjort.

Kommunchefen redogjorde också för att kommunens enda åtaganden i den kommande processen är att bygga en allmän väg in till området, samt att på sedvanligt sätt förse fabriken med vatten och avlopp – mot gängse avgifter.

Gällande bortforsling av jord och transformatorstation så hamnar detta helt på företaget. Den sjövattenledning som har diskuterats behöver visserligen anläggas av kommunen över den kommunala marken, men hela kostnaden tas av företaget när ledningen är klar. Gällande reningsverket behöver företaget enligt länsstyrelsen inte ge igenom detta med processvattnet, vilket betyder att kommunen inte heller gör någon utbyggnad där.

Några större diskussioner medförde inte kommunstyrelsesammanträdet, men Juhani Verkkoperä (sd) yrkade på att det slutliga beslutet gällande marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och företaget ska fattas i kommunfullmäktige. I det ursprungliga yrkandet var förslaget att beslutet skulle fattas i kommunstyrelsen.

Samtliga partier ställde sig bakom detta förslag som klubbades igenom. Samtidigt fick kommunchefen i uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta fram förslag till marköverlåtelseavtal. Detta avtal ska sedan behandlas i kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige innan köpeavtal kan skrivas.

Peter Farrington (m) reserverade sig dock sedan mot beslutet.

Vanliga frågor och svar

Kommunen har fått många frågor kring den planerade etableringen av en konceptfabrik för landbaserad fiskproduktion. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna med svar.

Har kommunen gjort en riktig värdering av marken?
Marken inom det planlagda industriområdet är värderad av Svefa, ett rikstäckande företag med 60 fastighetsvärderare och analytiker. Flertalet av dessa är auktoriserade enligt både nationell och internationell standard. Svefa bedömer marknadsvärdet av 150 000 kvm på den aktuella industrimarken till cirka 700 000 kronor, vilket motsvarar 4,70 kronor per kvadratmeter

Varför lägger man etableringen på åkermark?
Den aktuella marken har mycket riktigt används som åkermark trots att det, genom framtagandet av den gällande detaljplanen, juridiskt är ett industriområde. Området är det enda som kommunen förfogar över i den storlek och med den bärighet som krävs för alla etapper i den planerade satsningen.

Varför kan inte anläggningen läggas någon annanstans?
Placeringen av den aktuella etableringen är noga utredd utifrån infrastruktur (vägar, vatten och avlopp, tillgång till sjövatten med mera), geotekniska förutsättningar, byggtekniska aspekter och verksamhetens behov. Ingen annan placering i kommunen har tillräckligt bra förutsättningar.

Finns det miljötillstånd? Kommer det att lukta fisk? Kommer sjöarna att förorenas?
Innan en sådan här verksamhet kan starta sker en omfattande myndighetskontroll med relativt
långa processer. Kommunen har ingen del i denna tillståndsprocess, men vare sig ASG eller kommunen påbörjar några fysiska arbeten förrän alla nödvändiga tillstånd är givna
I och med den omfattande myndighetskontrollen för verksamheten så ska inga miljörisker kunna uppstå.

Varför köper företaget bara en mindre tomt?
ASG har nu valt att enbart gå vidare med inköp av ett område för deras första etapp, därmed inte sagt att de inte har något intresse för att i ett senare läge köpa mark för kommande etapper.

Vad kommer kommunen att investera?
I den planering som nu ligger så handlar det om tre typer av investeringar:

Investering för infartsväg till industriområdet. Kostnaden bedöms till ca 1,5 miljoner kronor. Det är en kostnad som helt åvilar kommunen och som skrivs av under vägens livslängd. Den årliga kostnaden blir därmed relativt låg och vägen syfte är att serva hela industriområdet.

Investering för att ansluta vatten och avlopp till personalutrymmen och renseri i den planerade fabriken. Detta hanteras helt via den gällande VA-taxan, enligt gällande praxis för alla nya anslutningar. Den största delen av anslutningen finansieras direkt av företaget via en engångskostnad/anläggningsavgift. Resterande del, inklusive driftskostnader, sker sedan löpande via förbrukningstaxan. Detta är en allmän taxa och samma tillämpning gäller alla nya abonnenter.

Investering i en sjövattenledning. Ledningen kommer gå över kommunal mark, varför kommunen med fördel bygger den för att garantera kvaliteten. När den sedan är klar och driftsatt faktureras ASG hela summa.

Investering i en transformatorstation. Eftersom endast en fabrik byggs i första etappen räcker nuvarande infrastruktur för el till området. Den mindre anläggning som krävs bekostas helt och hållet av ASG. Kommunen gör alltså ingen investering i detta läge.

Text och foto: Eva Wiklund