Strategiska miljösatsningar i kommunerna

Det jobbas aktivt med miljöfrågorna på olika nivåer i kommunerna i vårt område. Vi gjorde en rundringning för att höra vad som är på gång på ett övergripande plan.

Charlotta Björkman är chef för enheten för ekologisk hållbarhet i Karlskoga kommun. 
Hon berättar att enheten bildades i våras för att samla de ekologiska hållbarhetsfrågorna på ett ställe.
– Det är en viktig satsning som kommunen gör, säger hon och understryker att man krokar arm med andra verksamheter inom kommunen och även de kommunala bolagen för att nå kommunens miljömål och få hela kommunen att gå i samma riktning.

En satsning i liknande riktning görs i Kristinehamn där man efter en omorganisation av kommunledningskontoret just nu är mitt uppe i att skapa en funktion för samordning och styrning av hållbarhetsfrågor, berättar Annette Borneland, ekonomichef på Kristinehamns kommun.
– Det handlar om att sätta strukturerna, säger hon, hittills har man jobbat inom varje nämnd men nu tas ett samlat grepp för att utveckla styrningen på övergripande nivå.
Hon lyfter också fram projektet Glokala Sverige i vilket kommunen deltar, och inom vars ram man arbetar med de globala hållbarhetsmål som anges i Agenda 2030. 

Mårten Persson, miljö- och samhällsbyggnadschef på Degerfors kommun, berättar att kommunen kring årsskiftet förväntas anta ett naturvårdsprogram och ett energi- och klimatprogram samt har ett kultur miljöprogram som inom kort ska remissbehandlas.
– Det är första gången i Degerfors, säger han.
I klimatprogrammet fastslås sex långsiktiga mål för hur Degerfors kommun ska minska sin klimatpåverkan i linje med de nationella klimatmålen och Parisavtalet, samt lika många fokuserade insatsområden för att nå målen. Här anges också ett antal förslag på konkreta åtgärder inom respektive insatsområde.

Även Karlskoga har i år antagit ett miljöprogram som anger målen för miljö- och hållbarhetsarbetet. 

Utifrån fem fokusområden har ett antal mål formulerats. Det handlar om allt från att kommunens fordon ska köras fossilfritt till energieffektiva byggnader eller att det ska finnas ett stort och attraktivt nät av cykelvägar.

– Det är lätt att säga att man ska följa miljöprogrammet, men för att lyckas måste det göras relevant för varje medarbetare, säger Charlotta Björkman. Om varje medarbetare förstår sin egen roll i helheten skapar det de beteendeförändringar vi behöver för att nå våra mål.

Text: Nicklas Remmegård