Ärende om ny skola på väg till kommunstyrelsen i Storfors

Den 11 november ska Storfors kommunfullmäktige enligt planen fatta beslut om bygget av ny skola i Kyrksten eller ej.
Nu har ärendet passerat det första nålsögat, kommunstyrelsens arbetsutskott, där ett enigt utskott föreslår kommunstyrelsen att påbörja processen.

Redan i maj 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att starta projektering av en ny F-6-skola med integrerad förskola i Kyrksten. Nu har projekteringen kommit så långt att det finns tillräckligt underlag för att bedöma både byggkostnad och driftskostnad för en ny skola.

Den nya skolan är dimensionerad för 150 barn uppdelat på fritids, förskola och grundskola upp till årskurs 6. Den kommer att innehålla en mindre idrottshall och delar av skolan är också tänkt att under helger och kvällar kunna användas till annan verksamhet som kan gynna bygden.

Den uppskattade kostnaden för en ny skola är cirka 85 miljoner kronor inklusive projektering, vilket skulle innebära en extra kostnad på 1,5 miljoner kronor per år för skolverksamheten. Årskostnaden kommer att minska i takt med avskrivningar och amorteringar och energikostnaden beräknas landa på en tredjedel av dagens energikostnader för Bjurtjärns skola.
– En lägre energikostnad sänker driftkostnaderna så pass mycket att man kan räkna med att kostnadsökningen på 5-10 års sikt istället blir en relativ kostnadsminskning. En ny skola kommer även att vara mer ändamålsenligt utformad och på så sätt ge fördelar i studie- och arbetsmiljö, säger kommunchef Johan Rosqvist, som dock inte kan utesluta att byggkostnaderna kan komma att öka ytterligare.
– Just nu är vi i ett osäkert läge där priser för entreprenader och byggmaterial ökat kraftigt vilket gör det svårberäknat, säger han.

Det var ett enigt utskott som gav tummen upp för att skicka förslaget vidare till kommunstyrelsen, men det fanns också tveksamheter med tanke på att kommunens ekonomiska läge är ansträngt.

Håkan Larsson (c) och Peter Högberg (v) ställde frågor till skolchef Anneli Izindre om barnen i Kyrksten och Bjurtjärn som ett alternativ kan inrymmas i övriga skolor. Svaret blev att det idag finns plats på Vargbroskolan men inte i Kroppaskolan. På tio års sikt ser man inte heller att det finns plats i Vargbroskolan enligt dagens prognoser eftersom årskullarna med yngre barn är större.
– Jag säger ja i detta skede, men det går ju också att dra i nödbromsen om skolan skulle visa sig bli ännu dyrare än vi ser idag, säger Peter Högberg.

Processen för en ny detaljplan i Kyrk-sten är påbörjad.
Om en ny skola byggs föreslås också rivning av ett antal fastigheter till en kostnad av 3,25 miljoner kronor.

Den 25 oktober ska beslutet behandlas i kommunstyrelsen och den 11 november planeras ärendet behandlas av kommunfullmäktige.

Text: Eva Wiklund