Sjönära lägen är efterfrågat i Kristinehamn.

Mycket på gång i kommunerna

När vi pratar med kommunerna i vårt område om nybyggnationer och vad som är på gång framöver hörs idel positiva tongångar. Mycket händer nu och mycket är på gång framöver.

I Degerfors har kommunen sedan ett antal år planlagt hela västra Möckelnstranden från Degernäs upp till kommungränsen berättar Mårten Persson, Miljö- och samhällsbyggnadschef på Degerfors kommun. Det ser man effekt av nu med mycket byggrätter och bygglov.
– Det är högt tryck, säger han och menar att Degerfors IF:s avancemang till Allsvenskan inneburit ett lyft för hela kommunen. Det har gett en rusch och positivism, säger han.
Det finns färdiga planer för både flerbostadshus och villor. Bland annat nämner Mårten Persson det stora projekt i Lervik där ett företag planerar, och har sökt bygglov för, att bygga radhus med ett antal lägenheter med sjöutsikt. Framförallt är det byggandet på landsbygden som ökat, särskilt i lägen med koppling till vatten. Man har sett, och även beviljat, många ansökningar om strandskyddsdispenser. Bostadstomter finns det gott om, men det saknas och behövs planlagda industritomter. Så just nu är det något som prioriteras i planarbetet.
– Det ligger först i röret.

Även i Kristinehamn blåser positiva vindar menar Catarina Berglund, mark- och exploateringshandläggare på Kristinehamns kommun. Intresset för att bygga nytt är stort. Under de år Catarina Berglund jobbat med frågorna har det ökat från några enstaka intressenter per år till betydligt fler idag.
– Det har skjutit i höjden, säger hon, både privatpersoner och exploatörer.
Hon berättar att kommunen har ett mål om att det ska byggas 60 nya bostäder per år, men går alla projekt som nu är på gång i hamn kommer det bli betydligt fler. Trenden är positiv och när det nya regementet etableras om några år kommer det att öka ytter-
ligare, inte bara med bostäder utan arbetstillfällen överlag.

Just nu byggs mycket flerbostadsområden, exempelvis vid Sannakajen och Presterud, och precis som i Degerfors är det sjönära mest populärt, helst så sjönära det bara kan bli.

Det finns tomtmark tillgänglig i centrum vilket man sett stort intresse för, och det är på gång med tomter för bostäder i Marieberg, vid Sannakajen och på Djurgåden. Vid Sannakajen byggs det som sagt redan, och mer ska det alltså bli. Det är även på gång en detaljplan för att möjliggöra både flerbostadshus och friliggande hus vid Södra Sörkastet, och man håller på med friliggande tomter på Strandudden.

Kalle Selander, chef för avdelningen näringsliv och tillväxt på Karlskoga kommun, berättar att det finns ett extremt stort intresse för Karlskoga just nu.
– Det bubblar i Karlskoga, säger han, vi har väldigt många projekt på gång. Varje vecka träffar vi minst en ny aktör som vill vara med och bygga staden.
Att intresset är stort ser han som ett gott kvitto på kommunens arbete, där man jobbar frenetiskt med att ta fram attraktiva platser.

Karlskoga har en uttalad målsättning att växa. Fram till 2025 ska man bygga 700 nya bostadstyper. En rad aktörer är igång och bygger både villor, radhus och flerbostadshus runt om i kommunen.

Under året kommer det att släppas villatomter i Dammängen och mark för 100 nya bostäder vid Storängsstrand. Ytterligare ett projekt Kalle Selander lyfter fram är Centrumstråket och bebyggelse av Katrinedalstomten. Det har planerats länge, nu händer det. Där kommer det bli flerbostadshus och blandad bebyggelse. Många aktörer står på kö för att vara med och bygga menar han.
– Framöver har vi framför oss att planera en helt ny stadsdel. Mellan Björkborns kanal och Timsälven, bara 500 meter från centrum.
Det är spännande tider.

Text: Nicklas Remmegård