HÅLLBAR INVESTERING I SKOG

En hållbar investering bidrar till att skapa den utveckling som uppmuntrar människor att välja den framtid vi arbetar för att skapa. Att ställa om till ett fossilfritt samhälle är en av vår tids viktigaste frågor. Mycket tyder på att skogsråvaran från skogen kommer att spela en nyckelroll när vi övergå till mer förnybart. Mnytt träffar Carl Olén, vd för Skogsfond Baltikum, som beskriver klimatnyttan med skogsinvesteringar och resonerar kring risker och möjligheter för den som investerar i skog.

Först Carl, vad är din koppling till Värmland?
Under gymnasietiden gick jag på Bergslagsskolan i Karlskoga och många av mina vänner hemma i Stockholm är från Värmland. Jag åker ofta hem till familjen som bor kvar i Karlskoga.

Hur kan jag investera hållbart?
Som investerare kan man välja bort ohållbara investeringsalternativ som t.ex. oljebolag, och istället investera i företag som bidrar till att göra omställningen till ett fossilfritt samhälle möjligt. Det bästa för miljön är att investera i bolag där dina pengar bidrar till direkt klimatnytta. 

Varför är en skogsinvestering att betrakta som hållbar?
Genom hållbara skogsbruksmetoder och tillväxtfrämjande åtgärder kan en aktiv skogsägare tillvarata skogens fulla tillväxtpotential och dess förmåga att binda koldioxid (1) på ett mer effektivt sätt. När tillväxten förbättras och mer koldioxid inlagras kan också mer skogsråvara (sågvirke, massaved, bioenergi) säljas och ersätta fossila alternativ (2) som t.ex. stål, betong, plast och diesel. Det blir både lönsamt och bra för klimatet.

Är skogsfonder en hållbar investering?
Ja, i högsta grad. När Skogsfond Baltikum fylls på med pengar köps mer skogsmark där vi planterar och röjer för att öka tillväxten och därmed lagrar in mer koldioxid från luften genom ökad skoglig tillväxt. Skogsfond Baltikum bidrar till att omställningen till förnybart möjliggörs.

Hur är skog som tillgångsslag för en investerare?
Skog ger riskspridning och god tillväxt till de flesta investeringsportföljer. Det innebär möjlighet till god avkastning till låg risk.

Vad är Skogsfond Baltikums affärsmodell?
Skogsfond Baltikum gör det möjligt för investerare att gå samman och investera i högavkastande skog i Baltikum. Målet är att bedriva ett hållbart skogsbruk och leverera en god riskjusterad avkastning till investerarna genom att förvärva, utveckla och i slutändan sälja en konsoliderad skogsportfölj inom åtta år.

Varför just Baltikum?
I Baltikum får bolag förvärva skog från privatpersoner och detta gör det möjligt att bygga en skogsfond. Marken vi förvärvar kostar cirka 20 000 SEK per hektar, vilket betyder betydligt mer tillväxt för pengarna jämfört med Sverige. I Baltikum finns blandskog, vilket innebär större biologisk mångfald och lägre risker för brand och skadedjur än vi är vana vid på den här sidan av Östersjön.

Hur påverkar hållbarhetsaspekten möjligheterna till avkastning? 
FN spår i sitt huvudscenario att global efterfrågan på skogsråvara kommer öka med 50 % inom tio år. Det innebär förutsättning för lönsamt skogsbruk och möjlighet till god avkastning framöver.

FAKTA om Skogsfond Baltikum AB (publ)
Övervakning: Finansinspektionen Sverige och Lettland
Aktier för handel: Aktien SKOG A handlas på NGM Nordic AIF
Investeringsmöjlighet: Köp egen skog eller köp aktier i Skogsfond Baltikum
Investeringshorisont: Cirka 8 år
Skogsinnehav: 1950 hektar, skogsfastigheter förvärvas successivt
Aktieägare: 700+
Målavkastning: 7-9 % genomsnittlig årlig nettoavkastning
Hemsida: www.skogsfondbaltikum.se

Text Louise Andersson