Karlskoga satsar på livet mellan husen

Under vecka 10 gick Nobeltorget Karlskoga Business Week av stapeln. En vecka för näringslivet att hitta information, nätverk och inspiration, men även en plattform för att klappa oss själva på axeln, att förmedla och informera om allt positivt som händer och sker runt omkring oss dagligen i Karlskoga.

Under veckan samlades olika organisatörer och värdar runt olika ämnen. Innovationer, kompetensförsörjning, digital transformation och näringslivsklimatet diskuterades i olika former.
Karlskoga Näringsliv & Turism passade på att lyfta hur viktigt det är att satsa på ”livet mellan husen” i en stad och belysa hur viktigt det är för resten av näringslivsklimatet.
Peter Sörman, Vice VD på Fastighetsägarna MittNord belyste vikten av platsutveckling för ett bra näringslivsklimat och för stadens attraktivitet. Fastighetsägarna som organisation samlar ju fastighetsägarnas intressen, och de arbetar aktivt i frågor om stadsutveckling, handel och besöksnäring, för att de tycker att ”livet mellan husen” är viktigt.
Stadens attraktivitet är en viktig del i frågor som rör både kompetensförsörjning och att få folk som bor här att trivas, men även locka hit nya invånare och besökare. Peter lyfte fastighets-ägarnas roll i platsutvecklingsfrågor, och betonade vikten av samarbete. Flera gånger påtalade han vikten av att utan samverkan mellan aktörerna kommun, fastighetsägare och handeln, caféer och restauranger kommer man inte att nå framgång, Han gav goda exempel på hur man har lyckats på andra orter, till exempel i Eskilstuna och i Borås.
Många besökare från kommunal förvaltning och representanter från handel och Marknadsplats Karlskoga fanns på plats och livliga diskussioner om e-handel, parkering och torgets utveckling hanns med innan det var dags att koncentrera sig på hur Karlskoga arbetat med dessa frågor ur ett trygghetsperspektiv.

I projektet Purple Flag arbetar man för ett tryggare, säkrare och attraktivare Karlskoga. Purple Flag projektets koordinatorer Mats Johansson, även Karlskoga kommuns säkerhetssamordnare och Martina Björck, VD och Turismansvarig på Karlskoga Näringsliv & Turism guidade åhörarna genom Karlskogas Purple Flag arbete. De påtalade hur viktigt det är att man i arbetet inte bara ser till tryggheten, utan även till det där som är så svårt att ta på.
– Vad är det som gör att man trivs och tycker att det är trevligt på en ort, men inte på en annan plats? Det är det där som är så svårt att ta på, säger Martina Björck, men som jag vill benämna som ”den röda tråden”.
Hon förklarar att med den röda tråden menar hon att det finns en harmoni. Vi människor gillar symmetri, vi känner oss trygga och vi trivs på platser där ögat får ro.
Vi tog på oss det vi kallar för Purple Flag-glasögonen och började betrakta Karlskoga ur besökarens ögon. Om man alltid ser saker ur en första-gångs-besökares ögon, och planerar insatser efter det, blir det bra även för invånarna, poängterar hon.
Hon drar ner en rad skrattsalvor när hon visade en bild på Karlskogas papperskorgar, bänkar och lyktstolpar, som inte visade på någon symmetri alls.
Vid projektets början hittade vi ett hopkok av olika stilar, färger och typer av både papperskorgar och bänkar i Purple Flag-området*. Olika insatser har gjorts under många olika år, mycket har gjorts, men vi ser att det faktiskt inte funnits någon tanke på helheten, tillägger Mats Johansson.

Kommunen har hunnit åtgärda många av de enkla saker som att byta papperskorgar till en modell som inte bara är estetiskt tilltalande, utan även har lock, vilket gör att fåglarna inte kommer åt innehållet. Lyktstolpar i Ekmansdalen har bytts ut, för hälften av de gamla fungerade inte. Man har sett över och inventerat vilka lampor som fungerar och inte och bytt ut dem, och man har även lackerat om pollare och den äldre modellen papperskorgar från grönt till svart för att det ska bli en symmetri.
Dessutom har man röjt undan otrygga buskage, målat gångtunnlar i en ljus färg, som dessutom är ett klotterskydd. När man genomfört större förändringar som den nya cykelvägen vid Bergsmansgatan eller gångfartsområdet vid torget har man valt att använda belysningen som utsmyckning genom att belysa träd och på gångfartsområdet framför hotellet kastar ljuset lekfulla mönster på marken.
Det allra viktigaste som Purple Flag-projektet i Karlskoga lyckats med är att väcka insikt om att ha en strategi och en helhetssyn hos alla inblandade. Samt att involvera alla inblandade parter, säger Mats. Nu arbetar man för att få till en gemensam belysningsstrategi och tittar på hur man ska kunna arbeta vidare enligt samma modell på fler platser i kommunen.
Målet med denna förmiddag var att få både beslutsfattare, företagare och tjänstemän att förstå hur alla delar hänger ihop och att man inte kan isolera en enskild punkt som viktigare än någon annan och det tycker arrangörerna att man lyckades med.

*Purple Flag-området definieras till Karlskoga Centrum, från busstationen ner till Skolgärdet, med dess entréer och tillfartsvägar i form av tunnlar, cykelbanor, och parkeringar.