Effekten av värmeböljor förvärras av brist på kyltekniker

Sommarens värmebölja har lett till kraftigt höjda temperaturer inomhus och många samhällsviktiga verksamheter har drabbats hårt.
Sjukhus, vårdinrättningar, serverhallar och livsmedelshanteringen är några av de områden som fått uppleva det.

Troligt är att det kommer påverka hur man dimensionerar och konstruerar kylanläggningar framöver. Det handlar om prioriteringar som bestäms av fastighetsägaren och kanske kommer man ta höjd för utökad kylkapacitet både i investerings- och driftbudgetar. Men vi ser ett annat stort hot och det är bristen på utbildade kyltekniker som kan installera och underhålla utrustningen.
Redan idag är kyl- och värmepumpstekniker ett bristyrke där det saknas cirka 750 personer idag och ytterligare 500 skulle kunna anställas årligen framöver.Marknaden växer för varje år och beläggningen är hög hos våra kyl- och värmepumpsföretag. När vi då drabbas av en extrem värmebölja som leder till att anläggningarna utsätt för extrema påfrestningar, i kombination med att underhållet av dem inte alltid prioriterats, får företagen anstränga sig enormt för att svara upp mot efterfrågan på akutservice.
Och det handlar inte om något så enkelt att anställa fler tekniker. Det finns inga att hitta, i princip alla som är utbildade tekniker har redan jobb. Då handlar det om att rekrytera från ett annat företag, som då får ärva problemet. Totalsumman är fortfarande den samma.
Samtidigt är det svårt att locka ungdomar till branschen.
Det jobbas aktivt på att synliggöra branschen och de jobbmöjligheter som finns och att även våga satsa på att ta fram fler utbildningsplatser, både på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Källa: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen