Juristen svarar i juli-aug 2023

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.
Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på 
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Min make avled 2005 och då avstod hans barn sina arv till mig, de ska få ut sina arv när jag avlider. Vad händer om något av barnen avlider före mig? Kan jag ge barnen deras arv innan jag avlider?

Svar; Det låter som din makes barn gjorde arvsavståenden enligt 3 kap 9 paragrafen Ärvdabalken. Paragrafen anger, precis som du redogör för, att barn till den första avlidne maken, men inte till den efterlevande maken s k. särkullbarn, har möjlighet att avstå arvet till den efterlevande maken och därmed träda in såsom dödsbodelägare vid den efterlevande makens bortgång. Du har härigenom ärvt din makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och kan använda medlen men du kan inte upprätta testamente över den del du ärvt.

Om något av barnen avlider före dig är det barnets bröstarvingar, d v s barn och barnbarn, som träder in i dess ställe. Om barnet inte efterlämnar några bröstarvingar träder övriga syskon in i dess ställe.

Ja, du kan erbjuda barnen att de skall få ut sina farsarv under din levnad, t. ex om du säljer en fastighet eller bostadsrätt. De är inte skyldiga att ta emot arvet utan kan säga att de väntar till dess du avlidit. Om du ger ut arvet i förtid är det viktigt att ni upprättar dokument kring detta, ett förtida arvskifte eller gåvobrev, av vilka det framgår att det barnen erhåller utgör deras farsarv och att de inte har rätt att erhålla något ytterligare arv den dag du avlider. Spara även kopior av utbetalningen till barnen. Dokumenten utgör värdehandlingar och bör förvaras säkert tillsammans med originalet av bouppteckningen efter din make. Dokumenten måste nämligen uppvisas den dag du avlider så det framgår varför din makes barn inte skall vara dödsbodelägare i ditt dödsbo. Ett förtida arvskifte är ett civilrättsligt avtal och genom det kan ni själva komma överens om hur mycket arvet skall utgöra. 

Du är välkommen att återkomma om du vill ha hjälp med att beräkna arven eller du vill ha hjälp med att upprätta handlingarna. 

Fråga; Jag blev änka i unga år och gifte därefter om mig och fick familj. Nu har jag fått höra att jag inte fick göra vad jag ville med det jag ärvde efter min förste make. Vad gäller kring arvet efter honom? Kunde vi ha gjort något så jag får göra vad jag vill med arvet?

Svar; Jag läser din fråga så att du och din förste make inte fick några barn tillsammans och att han inte hade några egna barn sedan tidigare. Vad som gäller ifråga om arvet efter din förste make är beroende av när din make gick bort och hur mycket du ärvde. Om dödsfallet skedde före den 1 juli 1988 och boet inte uppgick till totalt mer än fyra basbelopp tillföll hela arvet dig med full äganderätt och då har du rätt att göra vad du vill med det. Om din förste make avled efter den 1 juli 1988, om dödsfallet inträffade före den 1 juli 1988 och boet totalt översteg fyra basbelopp eller om dödsfallet skedde innan 1969 och boet översteg två basbelopp finns det ett efterarv för din förste makes arvingar den dagen du avlider. Hans föräldrar kanske har gått bort men det kanske finns syskon eller syskonbarn till honom kvar i livet. Dessa har rätt att få ut arv efter din förste make. Det skall göras en bodelning innan dina medel räknas såsom arv efter dig. Liksom frågan ovan kan du erbjuda efterarvingarna att de får ut sina arv redan nu eller så får det lösa sig den dagen du avlider. 

För att helt utesluta efterarv efter två makar utan barn går det att skriva testamente där man anger att den efterlevande erhåller arvet med full äganderätt. Gör man detta innan man med säkerhet vet vilken av makarna som skall avlida först blir detta ett lotteritestamente på så sätt att arvingarna till den maken som avlider först blir utan arv och hela kvarlåtenskapen går till den efterlevande makens arvingar. Man vet alltså inte på förhand vem som får arvet.

För att bli förvissad om vad som exakt gäller i ditt fall rekommenderar jag dig att du diskuterar frågan med en familjerättsjurist, du är välkommen att höra av dig om du vill boka en tid för konsultation.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten
i framförallt Karlskoga och Degerfors.