Beslut i korthet från kommunstyrelsen 15/3

Här presenteras några av de beslut som fattades vid kommunstyrelsen 15 mars i Storfors. När protokollet är justerat finns det som vanligt i sin helhet på kommunens digitala anslagstavla.

Flytt av SFI till Vargbroskolan
Från och med 1 augusti 2021 kommer Forsbroskolan med Komvux och SFI, svenska för invandrare, att flyttas från Kulturhuset/Folkets hus till Vargbroskolan.
Skolan har gjort en utredning som visar att man inte kan minska kostnaderna och förbättra SFI-undervisningen genom köp av platser i närliggande kommuner. Genom en flytt kan antalet pedagoger i skolans verksamhet minskas från två till en utifrån ett minskat elevunderlag.
Om Forsbroskolan flyttas in i Vargbroskolans lokaler kan vissa samordningsvinster göras genom att avveckla en 50 procent administrationstjänst. Dessutom får såväl elever som pedagog då möjlighet ta del av det pedagogiska utbudet som Vargbroskolan erbjuder. Arbetsmiljön för personal inom vuxenutbildningen förbättras då man blir en del av ett lärarteam i samma lokaler. Studie- och yrkesvägledare som idag endast är på Forsbroskolan två timmar i veckan, finns också att tillgå på plats alla dagar i veckan.
Sammanlagd kostnadsreducering för skolan beräknas till 900 000 kronor.

Alla högstadieelever får tillgång till dator
Kommunstyrelsen beslöt att utöka antalet skoldatorer på Vargbroskolan med 50 så att eleverna i årskurs 9 får helt egna datorer under sin studietid. Datorerna är så kallade chromebooks, enklare bärbara datorer som är byggda helt kring Googles tjänster. I dagsläget finns inte tillräckligt många datorer för att alla elever ska kunna nyttja varsin. Coronapandemin har ställt ännu större krav än normalt på digitala lektioner och genom utökningen säkrar man nu att högstadieeleverna kan studera på distans om så skulle krävas.

Nytt sätt att mäta tid inom hemtjänsten
Tidigare har en kvot använts för att jämföra tidsåtgången inom hemtjänsten. I och med att man nu har tillgång till ett modernt planeringsystem med så kallade intraphones, där medarbetarna planerar och registrerar tid direkt i telefonen, kommer det tidigare systemet att utgå. En strävan i att effektivisera arbetet är att bland annat att minska outnyttjad tid mellan hembesöken. I Storfors jobbar hemtjänstens personal även ”över gränserna”, det vill säga även inom särskilt boende. Detta är dock begränsat under pandemitider. J’ämförelser i statistikdatabasen Kolada visar att Storfors kommuns kostnad för hemtjänst har ökat om man räknar per invånare, men att kostnaderna per hemtjänsttagare har minskat. Kolada drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, som är en ideell förening i samverkan mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Tillfällig omorganisation gällande verksamhetschefer
I augusti 2020 genomfördes en omorganisation i Storfors kommun där antalet verksamhetschefer utökades från en till tre (varav en är tillika skolchef, vilket i dag är lagstadgat att det ska finnas). Samtidigt fungerar kommunchef som verksamhetschef för enheterna kansli, ekonomi, personal och kommunikation.
Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om en tillfällig omorganisation när verksamhetschef för stöd och service väljer att avsluta sitt uppdrag från 1 april. Istället för att genomföra en nyrekrytering kommer ansvar att fördelas på andra chefer, vilket innebär en kostnadsreduktion på cirka 950 000 kronor.
Under ett års tid kommer enheterna kultur och fritid samt tekniska enheten att lyda direkt under kommunchef. Enheterna arbetsmarknad och integration samt individ- och familjeomsorg kommer att lyda under enhetschef för vård och omsorg. Den tillfälliga omorganisationen kommer att innebära ökad belastning på cheferna.
Trots att vissa områden kommer att bli lidande fattade kommunstyrelsen ändå beslut om denna temporära lösning med tanke på kommunens ekonomiska situation.
Diskussioner gällande den tillfälliga omorganisationen har förts tillsammans med samtliga verksamhetschefer där kommunstyrelsens ordförande varit delaktig. Förhandlingar och diskussioner har även ägt rum med fackliga parter. Kommunchef har enskilt fört dialog med samtliga enhetschefer inom stöd och service och där man konstaterar att den tillfälliga omorganisationen skulle kunna genomföras, men att man önskar få mer stöd i frågor som berör personal och ekonomi.
I beslutet gäller också att avstämning ska ske tre-fyra gånger under året och att en första utvärderingsrapport lämnas till kommunstyrelsen i oktober 2021. En komplett utvärdering ska lämnas senast i mars 2022.

Detaljplan för Kvarnvägen
Granskningsutlåtandet för detaljplan gällande Kvarnvägen är godkänt av kommunstyrelsen. Inget överklagande hade inkommit under överklagandetiden. Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige, KF, att anta detaljplan för Kvarnvägen. Frågan kommer att behandlas på KF den 15 april. När detaljplanen vunnit laga kraft efter överklagningstiden, återstår några åtgärder för att kunna öppna Kvarnvägen på nytt. Det gäller bland annat inköp av mark och upphandling av vägarbeten.

Text: Eva Wiklund