Juristen svarar i april 2020

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.seeller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Jag skall upprätta en framtidsfullmakt och undrar över vad en granskare är och om man måste utse en sådan?

Svar; I en framtidsfullmakt kan en rad olika villkor anges, ett av dess är villkoret om granskare. Eftersom du genom framtidsfullmakten så att säga själv utser din gode man, fullmaktshavaren, kommer denne inte att stå under någon tillsyn på samma sätt som en god man står under tillsyn av en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. För att en kontroll skall kunna utövas över fullmaktshavarens förvaltning av din egendom anges i lagen om framtidsfullmakt en möjlighet att utse en eller flera granskare. Denne kan vara en enskild person eller ett företag. Granskaren kan genom framtidsfullmakten få rätten att hos tingsrätten begära fullmaktshavaren entledigad om denne inte sköter det uppdrag du givit denne. I framtidsfullmakten bör anges vad som ska granskas och hur ofta detta får ske.
Vanligt är att om man har flera barn kanske man av praktiska skäl såsom fysisk närhet endast utser ett av barnen som fullmaktshavare och anger det eller de andra barnen som granskare. På detta sätt har alla barnen rätt att se vad som händer i förälderns ekonomi men en har huvudansvaret att räkningar och boende etc. sköts.
Behöver du konsultation kring din framtidsfullmakt är du välkommen att höra av dig.

Fråga; Min pappa har skrivit en framtidsfullmakt och utnämnt mig till fullmaktshavare. I den står att det är jag som avgör när fullmakten trätt ikraft. Hur ska jag kunna veta när han inte kan ta hand om sin egen ekonomi och jag måste ta över?

Svar; När man upprättar en framtidsfullmakt är huvudregeln att fullmaktshavaren avgör när den trätt ikraft. Fullmaktsgivaren kan, som alternativ, välja att det skall vara tingsrätten som avgör när fullmakten trätt ikraft. I det senare fallet måste man skicka en kopia av fullmakten men också ett läkarintyg till tingsrätten när detta skall kunna fastställas. Läkarintyget skall visa att fullmaktsgivaren inte längre självständigt kan fatta beslut om sina ekonomiska och personliga angelägenheter. Detta tillstånd skall vara varaktigt. I ditt fall behövs inte något läkarintyg utan det är du som avgör när din pappa inte längre har förmågan att ta hand om ekonomiska och personliga angelägenheter.
Är det så att du vill känna dig säker på att du fattar rätt beslut när du berättar för din pappa att du anser att fullmakten trätt ikraft, kan du med åberopande av den beställa en läkartid för att få undersökt om din pappa klarar vad som står i fullmakten själv eller inte. Kommer läkaren fram till att så inte är fallet har du fattat rätt beslut och du kan begära att läkaren utfärdar ett läkarintyg om detta. På det sättet får du ju svart på vitt att du fattat rätt beslut. Kommer läkaren fram till att din pappa fortfarande har förmågan att självständigt klara av sina ekonomiska och personliga ange-lägenheter har fullmakten inte trätt ikraft och du kan inte åberopa framtidfullmakten ännu. Om din pappa i alla fall vill att du skall hjälpa honom kan han skriva en ”vanlig” fullmakt och i den ange vad han vill att du skall hjälpa honom med. Om han inte redan tappat förmågan kan han redan nu upprätta en sådan fullmakt. Hör av dig om ni vill att jag skall hjälpa till att upprätta en ”vanlig” fullmakt.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97