Juristen svarar i januari 2020

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.seeller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Samboavtal och äktenskapsförord

Av Sambolagen, (Lag 2003:376), framgår hur samboegendom skall fördelas vid bodelning. Bodelningen kan komma att ske till följd av antingen att samboförhållandet tar slut vid en separation eller att någon av parterna avlider. Med samboegendom avses inför eller under samboförhållandet gemensamt införskaffad permanentbostad och bohag. Det är alltså denna egendom som skall fördelas vid bodelningen. All annan egendom var och en av parterna har tillhör den som köpt eller fått den. För det fall man köpt t.ex. en bil tillsammans så är den samägd och kan, i samband med att samboförhållandet upphör delas, vanligen genom att den ena parten löser ut den andre eller att man säljer den.
Är det så att en av parterna betalat en större del av samboegendomen så har det vid bodelningen inte någon betydelse, allt skall delas i två lika delar.
Om man som sambor inte vill att denna regel om likadelning vid bodelning skall gälla måste man upprätta ett samboavtal. Genom samboavtalet avtalar man just det, att bodelningsreglerna i Sambolagen inte skall gälla, inget annat. Detta medför att den som betalat för permanentbostaden eller bohaget behåller sin egendom vid separation eller dödsfall. Om man äger egendom tillsammans är den samägd och man äger den andelen som står i relation till hur mycket man betalat. Vid separation eller dödsfall får den ene lösa ut den andre, alternativt så säljs egendomen och pengarna delas i de andelar man ägt egendomen.
Samboavtalet skall undertecknas av båda samborna men behöver inte bevittnas. Dock kan det ur bevissynpunkt vara bra att låta två personer bevittna namnteckningarna. I samband med att man upprättar ett samboavtal kan det vara bra att även upprätta en förteckning över större och/eller mer värdefulla föremål och ange vem som äger dem. Allteftersom föremålen byts ut eller försvinner och nya tillkommer uppdateras förteckningen. Datera och signera gärna förteckningen också. En förteckning underlättar uppdelningen vid separation eller dödsfall.
Om man vill upphäva ett samboavtal är det lämpligast att förstöra det.
Likadant som samboavtalet reglerar äganderätten vid kommande bodelning i anledning av separation eller dödsfall kan man inom äktenskapet upprätta ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan man ange att all egendom är den partens enskilda egendom som äger respektive egendom eller specificera vilken egendom som skall anges vara den ene eller den andre partens enskilda egendom. Ett äktenskapsförord kan också ange att all egendom skall vara giftorättsgods, alltså gemensam.
Vid bodelning i anledning av skilsmässa eller dödsfall följer man äktenskapsförordet och delar egendomen utifrån detta. Utgör all egendom enskild egendom men man köpt något tillsammans är den samägd och man äger en andel i relation till hur mycket man betalat. Sådan egendom delas genom att den ene parten löser ut den andre eller man säljer egendomen och delar på pengarna i relation efter hur mycket man betalat.
Ett äktenskapsförord skall undertecknas av båda makarna men behöver inte bevittnas. Dock skall ett äktenskapsförord för att vara giltigt dateras och registreras hos Skatteverket. För att upphäva ett äktenskapsförord måste man upprätta ett nytt äktenskapsförord där man ändrar äganderätten och låta registrera detta.
Upprättar man ett äktenskapsförord vari anges att all egendom skall vara enskild kan det vara bra att även upprätta en förteckning över större och/eller mer värdefulla föremål och ange vem som äger dem. Allteftersom föremålen byts ut eller försvinner och nya tillkommer uppdateras förteckningen. Datera och signera gärna förteckningen också. En förteckning underlättar uppdelningen vid skilsmässa eller dödsfall.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97