Att bli sambo, vad behöver ni tänka på?

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Inför att ni blir sambor kan det vara bra att tänka igenom en del saker, t. ex. om en av er köper en bostadsrätt eller om ni köper en tillsammans med betalar olika mycket och vem som betalar era möbler. Men även om ni vill upprätta ett testamente.

Om ena parten så begär skall en bodelning ske efter att ett samboförhållande upphör, såväl vid en separation som vid ett dödsfall men inte om ni gifter er med varandra. Vid denna bodelning tittar man på permanentbostaden och det bohag ni skaffat inför eller under samboförhållandet. Detta skall enligt huvudregeln i sambolagen delas i två lika delar och om den ena parten behåller ett större värde skall denna betala en bodelningslikvid till den andra parten. Det har i det läget inte någon betydelse vem som betalat.
Vill ni inte att permanentbostaden och bohaget skall delas lika kan ni skriva ett samboavtal. Då avtalar ni bort bodelningsregeln enligt sambolagen och var och en behåller sina tillgångar och skulder oavsett när inköp skett.
Om ni som permanentbostad köper en bostadsrätt eller en fastighet tillsammans och båda parterna står som hälftenägare men ni betalar olika mycket, kan ni skriva ett skuldebrev som förfaller till betalning vi eventuell separation eller försäljning av permanentbostaden. Skuldebrevet jämnar ut skillnaden i investeringen.
Om någon av er flyttar in hos den andre är det viktigt att den som flyttar in inte betalar några större investeringar i den andres fastighet eller bostadsrätt. Om den inflyttande gör det bidrar den till eventuell värdestegring utan att ha rätt till någon ersättning. För att kunna få ersättning måste ett skuldebrev upprättas. Mindre kostnader som tapetsering och målning kan lämpligen delas. Den inflyttande skall ju betala något för sitt boende såsom hyra. På så sätt kan man oromantiskt säga att den som flyttar in blir hyresgäst. Hyresgästen skall normalt sett bidra till de löpande boendekostnaderna såsom räntor på eventuella lån, försäkring och el.
Sambor ärver inte varandra. Vill ni skydda varandra så att den efterlevande ska erhålla t. ex. den gemensamma permanentbostaden måste ni upprätta ett testamente. Genom testamentet kan ni ange att den efterlevande erhåller den gemensamma bostaden och även det gemensamma bohaget men att övrig egendom skall fördelas enligt lag, om ni inte vill lämna allt till den efterlevande förstås.
Får ni barn tillsammans är min rekommendation att ni gifter er. Detta eftersom ett gemensamt barn får ut sitt arv först efter att båda föräldrarna avlidit om föräldrarna är gifta med varandra. Ett barn i ett samboförhållande har rätt att få sitt arv efter den förälder som avlider. Det går att upprätta ett testamente och begränsa barnets rätt men är barnet minderårigt måste det få sin laglott. I dessa fall företräds barnet av en tillförordnad god man eftersom den andre föräldern också kan komma att bli dödsbodelägare om den begär bodelning och/eller skall ärva enligt testamente. Barnet och den efterlevande föräldern får motstående intresse så därför förordnas en god man för bouppteckning och arvskifte. När dessa delar är klara så entledigas den gode mannen och den efterlevande föräldern är ensam förmyndare för sitt barn. Får barnet ett större arv skall det sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Behöver barnet ta del av medlen till t. ex. en cykel eller dator måste överförmyndaren godkänna ett sådant uttag.
En är en hel del att fundera på. Är det så att ni vill upprätta några handlingar är ni välkomna att höra av er till mig så vi kan gå igenom just era förutsättningar och önskemål.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97