Testamente

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se
Vill du se mer om Nordins juristbyrå eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på
www.nordinsjuristbyra.se

Fråga; Vem behöver skriva ett testamente?
Svar: Det är flera saker att tänka på. Om sommarstugan utgörs av en fastighet måste ett gåvobrev uppsättas. Detta utgör underlaget för ändringen av lagfarten. I detta kan anges olika villkor som ni önskar skall gälla för gåvan, att en blir enskild egendom eller inte skall utgöra förskott på arv etc.
Lagstiftaren tänker sig att som förälder vill man att alla ens barn skall erhålla lika mycket över tid. När ni ger ett barn sommarstugan kan ni antingen ge de andra två barnen motsvarande värde, i pengar eller andra tillgångar, eller så blir de kompenserade vid den siste makens dödsfall. En gåva i livstiden utgör, enligt huvudregeln, ett förskott på arv. Det har inte någon betydelse när i tiden gåvan utgivits så länge den utgör större värde än regelmässiga födelsedagspresenter och julklappar. Värdet som är relevant är det som gällde vid gåvans utgivande. Under vissa omständigheter kan den som erhållit gåvan bli skyldig att utge del av värdet om det vid båda föräldrarnas död inte finns tillräckliga medel att kompensera de andra barnen.
Barnet som erhåller sommarstugan kan ge en del av värdet som ersättning för gåvan. De medlen kan ju då delas mellan de två andra barnen genom gåvobrev. För att det fortfarande skall vara frågan om en gåva när det gäller fastigheten kan vederlaget inte överstiga 85 % av taxeringsvärdet året före gåvan.
Det allra viktigaste är att alla barnen är informerade om vad som händer, så de inte blir överraskade vid era dödsfall.
Eftersom det är flera saker att tänka på rekommenderar jag att man tar hjälp av en jurist när man gör sådana här transaktioner.

När ska ett testamente upprättas?
Så länge man har den mentala förmågan kan man upprätta ett testamente. Eftersom det är viktigt att anpassa ett testamente efter livet bör man titta på sitt testamente ungefär vart femte år och fundera om det fortfarande anger vad man vill och att det fungerar utifrån hur familjesituationen ser ut och/eller om någon lagändring skett.
Oavsett om man upprättat ett testamente eller inte är det viktigt att fundera över det befintliga eller om man skall upprätta ett vid varje större förändring i livet t ex man flyttar ihop med någon, som sambo eller äkta make, man får barn, man går skilda vägar eller någon nära anhörig avlider.
Man kan upprätta hur många testamenten som helst. Enligt huvudregeln gäller att det senast upprättade testamentet gäller men finns flera testamenten kan man behöva tillämpa dem parallellt beroende av utformningen av det senaste.

Vad ska/kan ett testamente innehålla?
Ett testamente kan i princip innehålla vilka förordnanden som helst, dock kan vissa vara svårare att verkställa och de kan därför komma att behöva uteslutas vid tillämpningen av testamentet. Detta tillhör dock undantagen.
Man kan genom ett testamente;
• Ge arvsrätt till någon som inte har arvsrätt, t ex en sambo.
• Hoppa över ett led för att ge nästa led arvet, t ex syskonen skall inte erhålla något arv utan det skall syskonbarnen göra eller barnen får nöja sig med laglotten och barnbarnen får dela på resten.
• Styra en viss egendom till en viss person.
• Ge ett legat, en viss sak eller penningsumma, till en bestämd person eller
förening/organisation.
• Ange villkor, t ex en fastighet skall tillfalla en bestämd person men om den vill sälja fastigheten skall det ske till en bestämd personkrets och även ange hur priset skall sättas.
• Bestämma att tidigare utgivna gåvor inte skall utgöra förskott på arv.
• Ange att arvet utgör mottagarens
enskilda egendom osv.

Gäller alltid ett testamente?
Vid ett dödsfall skall testamentet visas upp i original. Det skall godkännas av de legala arvingarna. Om en legal arvinge inte anser att testamentet är korrekt upprättat utifrån formella grunder, d v s testatorn inte visste vad den skrev på eller bevittningen är felaktig, kan denne välja att ta del av testamentet och anmäla klander till tingsrätten. Det är den som påstår att ett testamente är felaktigt som har att bevisa det.
Ett testamente kan aldrig bli för gammalt men det kan få en felaktig verkan om större lagändringar sker, t ex gäller fr o m 1988 att maka ärver före gemensamma barn – testamenten som inte korrigerats utifrån detta kan medföra att gemensamma barn måste få ut åtminstone en del av sitt arv redan vid första makens bortgång.

Katarina Nordin jur. kand.

Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Kontakta mig på: info@nordinsjuristbyra.se
eller ring tel. 0586-506 97