Kommunalråd Hans Jildesten och kommunchef Johan Rosqvist.

Nej till försäljning av industrimark till konceptfabrik ett hårt slag

Idag kom förvaltningsrättens dom avseende det överklagade fullmäktigebeslutet att sälja industrimark till företaget Arcic Sustainability Group AB, som avser att bygga en konceptanläggning för fiskodling i Storfors.

– Tyvärr fick vi nej på flera punkter från förvaltningsrätten. Det känns som ett hårt slag för oss som jobbar intensivt för att främja ett levande näringsliv och för att skapa fler arbetstillfällen i Storfors, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Förvaltningsrätten ger de klagande rätt på två punkter.

Rätten säger nej till försäljningen av mark för 1 krona. De klagande har hänvisat till marknadsvärdet på jordbruksmark och förvaltningsrätten menar att marken därmed borde ha ett långt högre värde än en krona.

Rätten säger också nej till kommunens planer på att dela kostnaderna för en transformatorstation med företaget samt till att bekosta vattenledning och upprustning av vattenverket. En kostnad som företaget i optionsavtalet helt ska betala av genom förbrukningsavgifter.

Rätten säger däremot inte nej till att kommunen bygger en väg till området och att kommunen tar på sig att bereda markytan samt att schakta bort matjord där fabriken ska byggas.

Sammantaget bifaller förvaltningsrätten överklagandet och upphäver därmed kommunfullmäktiges beslut från den 5 juli 2021.

Kommunchef Johan Rosqvist säger att kommunens tjänstemän nu måste sätta sig in i detaljerna i domen.

– Vi behöver göra en grundlig genomlysning av detta för att se hur vi ska kunna gå vidare och hur vi ska kunna bemöta det domslut som finns, säger han.

Hans Jildesten säger att kommunen troligen kommer att överklaga domen.

– Vi behöver se över detta ordentligt innan vi tar nästa steg, men redan vid ett första ögonkast kan man se att förvaltningsrätten betraktat den detaljplanelagda industrimarken som jordbruksmark. Det känns helt enkelt inte rimligt, säger han.

Text och foto: Eva Wiklund