Fullmäktigebeslut om bygge av ny skola i Kyrksten

Storfors kommunfullmäktige har nu beslutat att skolan i Kyrksten ska byggas.

Nästa steg är att upphandla arbetet för att ta in offerter.

Redan i maj 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att starta projektering av en ny F-6-skola med integrerad förskola i Kyrksten.

En arkitekttävling har genomförts och ett vinnande förslag har utsetts. Projektet har också kommit så långt att man tagit fram kalkyler för byggkostnad och driftskostnader.

Den uppskattade kostnaden för en ny skola är cirka 85 miljoner kronor inklusive projektering, vilket skulle innebära en extra kostnad på 1,5 miljoner kronor årligen för skolverksamheten.

Årskostnaden kommer att minska i takt med avskrivningar och amorteringar.

Energikostnaden beräknas landa på en tredjedel av dagens energikostnader för Bjurtjärns skola.

– En lägre energikostnad sänker driftkostnaderna så pass mycket att man kan räkna med att kostnadsökningen på 5-10 års sikt istället blir en relativ kostnadsminskning, säger kommunchef Johan Rosqvist. Han påpekar också att man räknat med en risk för prisökningar i kalkylen.

Under fullmäktigemötet framförde representanter från olika partier förslag om att skjuta beslutet på framtiden, man ville yrka på en återremiss och några ledamöter ville också se offerter på byggkostnaderna innan man fattar beslut.

Kommunchef Johan Rosqvist förklarade för fullmäktigeledamöterna att man nu tagit fram de kalkyler som går att ta fram. Nästa steg är att gå ut i en upphandling och där få specificerade offerter.

– Utan ett beslut om att bygga skolan kan vi inte gå vidare i en upphandling och få in offerter, säger han.

Beslutet blev slutligen att skolan ska byggas. Tre partier anmälde under mötet att de reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget om återremiss. Det gäller kd, sd och m.

Den nya skolan är dimensionerad för 150 barn uppdelat på fritids, förskola och grundskola upp till årskurs 6. Den kommer att innehålla en mindre idrottshall och delar av skolan är under kvällar och helger tänkt att kunna användas till annan verksamhet som kan gynna bygden.

Kostnader för ombyggd skola i Bjurtjärn

Det finns frågor om varför man valt alternativet ny skola istället för att satsa på renovering av Bjurtjärns skola. Enligt de tillgängliga kalkyler som finns i beslutsunderlaget skulle en renovering av Bjurtjärns skola idag kosta cirka 60 miljoner kronor – att jämföra med kostnaden på 85 miljoner kronor för att bygga en ny skola.

Idag är energikostnaderna för Bjurtjärns skola 600 000 kronor per år. Efter en renovering skulle den summan sjunka till
500 000 kronor per år medan energikostnaden för en ny skola med integrerad förskola skulle hamna på 280 000.

Samlokalisering av skola och förskola skulle innebära sänkta kostnader. Även verksamhetskostnaderna skulle kunna sänkas på grund av mer ändamålsenliga lokaler. När man räknar samman dessa variabler visar kalkylen att en ny skola skulle belasta budgeten med 1,5 miljoner kronor extra jämfört med dagens nivå.

En ombyggd skola i Bjurtjärn (och därmed kvarvarande förskolor) skulle belasta budgeten med 2 miljoner kronor extra per år.

Text och foto: Eva Wiklund